نشریّه

Journal

عرفان: علم روان

عرفان: علم روان

مؤسّسه روانشناسی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی نشریه ای به نام "عرفان: علم روان" نیز منتشر میکند. ضمن اینکه موضوع مقالات بیشتر متوجّه به اطّلاعات تازه در مورد پژوهشهای علمی و عملی است، ادبیات و هنرهای زیبا و تجارب انفرادی نیز مورد توجّه قرار میگیرد. شماره های گذشته این نشریه شامل مقالات گوناگون در رشته ها و دیدگاههای متفاوت و زمینه های فرهنگی مختلف میباشد. نگاهی کوتاه به لیست این مقالات، تصویری از عمق و انبساط موضوعات به ذهن خواننده میرساند.
ین نشریّه سالی دو بار منتشر میشود. عضویّت در موسسّه روانشناسی عرفانی شامل اشتراک "عرفان: علم روان" نیز میباشد. اشتراک برای غیر اعضاء پانزده دلار و نود و پنج سنت در سال بوده که شامل هزینه پست نیز میباشد. قیمت هر شماره ‎$5.95‎ بوده به اضافه هزینه پست که ‎$3.95‎ میباشد. نشریّات سالهای گذشته جهت خریداری دردسترس میباشد. هزینه پستی مقاصد پستی خارج از آمریکا 10 دلار میباشد.

چاپّ مقاله در نشریه

آیا شما دانشجوی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی هستید؟ آیا در زمینه بخصوصی در رابطه با عرفان تحقیق کرده اید؟ آیا تعلیمات حضرت پیر را در زمینه بخصوصی بکار گرفته اید؟ آیا توانایی گفتن شعر، نقاشی و ترسیم را در خود کشف کرده اید؟

هدف ما تسهیل مشارکت علم و تجربیات شما با دیگران از طریق نشریه عرفان: علم روان میباشد. مقالات ارسالی میباید کمتر از 3000 لغت بوده و بر طبق ضوابط نشر انجمن روانشناسی ایالات متّحده آمریکا باشد. لطفاً مقالات خود را برای بررسی و ویرایش به آدرس پستی اینترنتی زیر بفرستید. از شعر و کارهای هنری نیز استقبال میشود.

نمونه ای از مقالات را بخوانید

شماره های گذشته

Volume 1, Issue 1
Volume 1, Issue 1

Volume 1, Issue 2
Volume 1, Issue 2

Volume 2, Issue 1
Volume 2, Issue 1

Volume 2, Issue 2
Volume 2, Issue 2

Volume 3, Issue 1
Volume 3, Issue 1

Volume 3, Issue 2
Volume 3, Issue 2

Volume 4, Issue 1
Volume 4, Issue 1

Volume 4, Issue 2
Volume 4, Issue 2

Volume 5, Issue 1
Volume 5, Issue 1

Volume 5, Issue 2
Volume 5, Issue 2

Volume 6, Issue 1
Volume 6, Issue 1

Volume 6, Issue 2
Volume 6, Issue 2

Volume 7, Issue 1
Volume 7, Issue 1

Volume 7, Issue 2
Volume 7, Issue 2

Volume 8, Issue 1
Volume 8, Issue 1

Volume 8, Issue 2
Volume 8, Issue 2

Volume 9, Issue 1
Volume 9, Issue 1

Volume 9, Issue 2
Volume 9, Issue 2

Volume 10, Issue 1
Volume 10, Issue 1

Volume 10, Issue 2
Volume 10, Issue 2

Volume 11, Issue 1
Volume 11, Issue 1

Volume 12, Issue 2
Volume 12, Issue 2

Volume 13, Issue 1
Volume 13, Issue 1

Volume 14, Issue 1
Volume 14, Issue 1

 

کتابها

A number of books published by M.T.O. Shahmaghsoudi are extremely helpful in the journey toward self-knowledge. Information on these books is available at www.mto-publications.com.

For the beginning reader, we recommend basic works on Sufism by the world-renowned Sufi Master Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, Pir, Oveyssi:

Then try a book by Molana Hazrat Shahmagshsoud Sadegh Angha:

Sufi Psychology Association

تماس با ما

Sufi Psychology Association
Address: PO Box 19922
Sacramento, CA 95819

E-mail:
Phone: US 916-970-5783

© 2017, Sufi Psychology Association®. All rights reserved. MTO Shahmaghsoudi ®