جلسات علمی آموزشی

در هر سال تحصیلی، جلسات عملی آموزشی در دانشگاههای مختلف برگزار میشود و مطالب گوناگون مورد نظر قرار میگیرد. تعلیمات تصوّف از حوزه خطّی ترشّحات مغزی خارج شده و ماوراء آن را مورد توجّه قرار داده و تکیه آن بیشتر بر فراگیری از طریق موسیقی، داستان ها، هنر، شعر، حرکت و شرکت در تجربیات مستقیم است. شرکت کنندگان معمولا وجد خود را از محیط سرشار از مراقبه، زیبایی، هماهنگی، صلح و عشق اعلام میکنند.

شما را از صمیم قلب به شرکت در این کنفرانسها دعوت مینماییم.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد فعالیتهای آینده، با آدرس تماس گرفته تا نامتان به فهرست اسامی خبری پست انترنتی اضافه شود.

مدیران جلسات عملی آموزشی

مدیران جلسات عملی آموزشی معمولا متخصّصانی از میدانهای گوناگون تحقیقاتی میباشند و دیدگاههای مختلفی را عرضه میکنند. این اشخاص دارای مدارک عالیه در رشته خود بوده و همه از شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی بوده و کلّیه آنها تحت نظارت مستقیم مولانا حضرت صلاح الدّین نادر، پیر اویسی میباشند.

گالری عکس کنفرانسها

جلسات عملی آموزشی سال 2015

2015 Workshop image 2015 Workshop image

جلسات عملی آموزشی سال 2014

Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image

جلسات عملی آموزشی سال 2013

Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image

جلسات عملی آموزشی سال 2012

Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image

جلسات عملی آموزشی سال 2011

Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image Workshop image
Sufi Psychology Association

تماس با ما

Sufi Psychology Association
Address: PO Box 19922
Sacramento, CA 95819

E-mail:
Phone: US 916-970-5783

© 2017, Sufi Psychology Association®. All rights reserved. MTO Shahmaghsoudi ®