Sufi Psychology Association

فعّالیتها

کارگاه آموزشی/ کنفرانسها

در هر سال تحصیلی، جلسات عملی آموزشی در دانشگاههای مختلف برگزار میشود و مطالب گوناگون مورد نظر قرار میگیرد. تعلیمات تصوّف از حوزه خطّی ترشّحات مغزی خارج شده و ماوراء آن را مورد توجّه قرار داده و تکیه آن بیشتر بر فراگیری از طریق موسیقی، داستان ها، هنر، شعر، حرکت و شرکت در تجربیات مستقیم است. شرکت کنندگان غالباً به محیطی سرشارازعشق و زیبایی، هماهنگی، صلح و محبّت و حسّ خاصّی از ارتباط و اتّصال با عمیق ترین بعد درونی خود اشاره مینمایند.

تسهیل کنندگان کارگاههای آموزشی

تخصّص این افراد درزمینه های گوناگون بوده و بدین ترتیب نقاط نظر متنوّعی را ارائه میدهند. این اشخاص از درجات عالی تحصیلی برخوردار بوده و خود دانشجویان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی بوده و تحت تعلیمات مستقیم و مدیریّت مولانا حضرت صلاح الدّین علی نادرعنقا، پیراویسی میباشند.

رویدادهای گذشته

September 25-29, 2019, European Transpersonal Association’s 20th Annual Conference, Dourdan, France

On September 26th and 28th 2019, the Sufi Psychology Association presented at the 20th Eurotas European Conference in Dourdan, France titled “Being Human in a World in Transition”. They provided two symposiums entitled “Sufism, the Science of the Soul” and “From Isolation to Cohesion”, as well as a Tamarkoz® (Sufi Meditation) workshop titled “A Heart-Focused Journey Within”. The program was well attended and at the end of the program several attendees inquired about the health benefits of Tamarkoz® meditation and available programs in Switzerland and Belgium.

مشاهده اطلاعات

September 23, 2019, Tamarkoz® for Oncology, Chicago, IL

On September 23, 2019, Sufi Psychology Association provided a Tamarkoz class for Oncology patients and staff at the Mark M. Connolly Center for Cancer and Specialty Care at Saint Joseph Hospital in Chicago, IL. Attendees reported feeling serenity and less pain. Attendees expressed a desire for more Tamarkoz classes.

مشاهده اطلاعات

August 19, 2019, Tamarkoz® for Oncology, Chicago, IL

On August 19, 2019, Sufi Psychology Association provided a Tamarkoz class for Oncology patients and staff at the Mark M. Connolly Center for Cancer and Specialty Care at Saint Joseph Hospital in Chicago, IL. Attendees experienced the serene effects of Tamarkoz and reported feeling relaxed, energized, and at peace. Some attendees reported the powerful effects being felt throughout the day and requested more classes.

مشاهده اطلاعات

August 11-17, 2019, M.T.O. Global Youth Conference, Santa Clarita, CA

The Sufi Psychology Association was invited to present at the M.T.O. Global Youth Conference. This multi-disciplinary conference for young adults explored Sufism and related topics. SPA presented on the Extraordinary Human and on the role of emotions. Young participants asked questions and engaged in discussions on how the topics relate to them.

مشاهده اطلاعات

August 8-11, 2019, American Psychological Association Annual Convention, Chicago, IL

On Sunday, August 11, 2019, the Sufi Psychology Association presented at the American Psychological Association’s Annual Convention and provided a symposium entitled “The Eye of the Storm: Finding Peace Amidst Chaos Using Sufi Psychology.” Presentations touched on the importance of assisting patients in finding a point a peace within themselves so that the effects of day-to-day stress do not move them as much. Presentations were followed by questions and a discussion on Sufi Psychology.

مشاهده اطلاعات

25 تا 28 ماه آوریل سال 2019، کنفرانس سالیانه انجمن روانشناسی غرب در شهر پاسدینا ایالتکالیفرنیا

در روز شنبه 27 ماه آوریل سال 2019، متخصّصین حرفه ای در رشته های گوناگون از جانب انجمن روانشناسی عرفانی، درکنفرانس انجمن روانشناسی غرب شرکت نموده و در آن سمپوزیومی به عنوان "چشم طوفان: دسترسی به آرامش در میان آشفتگی و هرج و مرج" عرضه نمودند. مبحثی که مطرح شد، جزییات روشهایی مبنی بر تمرکز بر هر"واحد" به عنوان مجموعه ای تام بود، تا در نهایت، بتوان مجموعه کلّی را به آرامش و صفایی ایدآل رسانید. شرکت کنندگان به بحث و مبادلات فکری بسیار زنده و پرجنب و جوش پرداخته که تا یک ساعت پس ازاتمام جلسه همچنان ادامه داشت. درخاتمه، همگی نهایت سپاسگزاری خود را برای مطالب عرضه شده ابراز نموده و مشتاق ارتباط و آشنایی بیشتری با مکتب عرفان و تصوّف شدند.

مشاهده اطلاعات

۲۹ الی ۳۱ مارس ۲۰۱۹، کنفرانس طب و مذهب در درهام، نرت کرلاینا

در تاریخ ۲۹ الی ۳۱ مارس، انجمن روانشناسی عرفانی در کنفرانس طب و مذهب شرکت نموده و برنامه ای در مورد روانشناسی عرفانی عرضه گردید. حضار شامل اطباء، ر‌ؤساء، دانشجویان، اساتید، و روحانیون بودند که با روشهای عرفانی مانند تمرکز در جهت جلوگیری از خستگی مزمن آشنا گردیدند. این برنامه با بحث و گفتگو در مورد خازنهای مغناطیسی خاتمه پیدا کرد.

مشاهده اطلاعات

بیست ویکم تا بیست و چهارم ماه مارس سال 2019، دوازدهمین کنفرانس سالیانه "انجمن روانشناسی انسانیت" در مرکز دانشگاهی ایالت اورگان در شهر کوروالیس، اورگان.

درروز بیست و سوّم ماه مارس سال 2019، دردوازدهمین کنفرانس سالیانه "انجمن روانشناسی انسانیت"، انجمن روانشناسی عرفانی، سمپوزیومی به عنوان "اثرات کاربرد طریق عشق درحیات افراد و جوامع" عرضه نمود. این کنفرانس درمحلّ مرکز دانشگاه ایالتی اورگان در شهر کوروالیس که در پهنای طبیعتی بدیع، بکر و تماشایی واقع شده، برگزار شد. بااینکه جایگاههای نشسته در سالن از حضّار قبلا پرشده بود، بیش از 25 نفر از دانشجویان و افراد کادرآموزشی به حالت ایستاده و یا نشسته روی زمین در سالن حضور یافتند تا شاهد این سخنرانی در مورد روابط مابین تصوّف، روانشناسی عرفانی، قلب و مغز باشند. بعد از ظهر همان روز در کارگاه آموزشی تمرکز، دانشجویان هرکدام شخصا توانستند فواید حرکات تمرکزی رایج در تصوّف را تجربه نمایند. در خاتمه، شرکت کنندگان هرکدام، شاخه ای از گل لاله به عنوان یادگار و نشانه ای از عشق حقیقی که باید در قلب کشف شود، به همراه خویش به ارمغان بردند.

مشاهده اطلاعات

بیستم ژانویه سال 2019، دانشگاه "کاردینال استریچ".

استریچ" جلسه ای آموزشی بر محور "دین، روحانیت و خدمات بهداشتی رفتاری" جهت دانشجویان فوق لیسانس رشته روانشناسی این دانشگاه برگزار نمود. موضوع این سخنرانی "روانشناسی عرفانی: بازگشت روح به روانشناسی" بود. ضمنا انجمن در میزگرد محاوره میان مذاهب در مورد روحانیت و کاربرد اصول روانشناسی عرفانی جهت درمان بالینی شرکت نمودند. دانشجویان سؤالات متعددی در مورد کاربرد اصول روانشناسی عرفانی جهت درمان بیماران نموده و بسیاری واهمه و ترس خود را از ادغام روحانیت در محیط بالینی ابراز نمودند.

مشاهده اطلاعات

12 تا 18 ماه اوت سال 2018 در شهردالاس، ایالت تگزاس، کنفرانس بین المللی جوانان مکتب طریقت اویسی

انجمن روانشناسی عرفانی در این کنفرانس افتتاحیه حضور داشته و مباحث جلسات ارائه شده عبارت بود از "روانشناسی عرفانی: فکرو جسم" و "زنان و قرآن مجید: دیدگاهی عرفانی".

مشاهده اطلاعات

9 تا 12 ماه اوت سال 2018 کنفرانس سالیانه انجمن روانشناسی آمریکا در شهر سن فرنسیسکو، کالیفرنیا.

انجمن روانشناسی عرفانی سمپوزیومی رابه عنوان "روانشناسی عرفانی: علم روان" ارائه نمود. حاضران ازنقش ایفایی قلب درعرفان شگفت زده شده و سؤالاتی که مطرح میشد شامل "من حقیقی کیست؟ چگونه میتوان شخصیّت واقعی انسان را جدا از نقش ظاهری او درجامعه یافت؟" بود. اعضاء هیئت علمی دانشگاههای بین المللی که در این مجمع حضورداشتند به دنبال روشهای ممکن جهت گنجانیدن موضوع "روانشناسی عرفانی" درسلسله موضوعات درسی مؤسّسات خود بودند. شرکت در این کنفرانس تجربه ای فوق العاده بود که ضمناً موقعیّت آشنایی و محاوره با سایرهمکاران دراین رشته را فراهم نمود.

مشاهده اطلاعات

26 تا 29 ماه آوریل سال 2018، کنفرانس سالیانه انجمن روانشناسی غرب در شهر پورتلند ایالت اورگان.

درنودوهشتمین کنفرانس سالیانه انجمن روانشناسی غرب در شهر پورتلند ایالت اورگان، انجمن روانشناسی عرفانی سمپوزیومی ارائه نمود تحت عنوان "کاربرد اصول و روشهای عملی عرفان اسلامی درمدیریت آشفتگی های روحی و طرق استحکام ثبوت درونی". 30 نفر از استادان علوم بهداشتی و درمانی، روانکاوان، دانشجویان و محقّقان دراین سمپوزیوم حضورداشتند. شرکت کنندگان علاقه تامّ خود را به روانشناسی عرفانی و یادگیری طرق بکاربری اصول آن درحوزه حرفه ای خود ابراز نمودند. ضمناً خواستار اطّلاعات بیشتردرمورد سفرهای تمرکزی، مجوّزها و منابع مختلف اطّلاعاتی در باره روانشناسی عرفانی شدند.

مشاهده اطلاعات

12 تا 15 آوریل سال 2018، کنفرانس "طبّ و دین" در شهر سن لویی ایالت میسوری.

درماه آوریل سال 2018، انجمن روانشناسی عرفانی نشستی را در این کنفرانس برگزار نمودند. این کنفرانس سالیانه در محلّ تاریخی هتل ایستگاه جامع شهر سن لویی برگزارشده و بیش از200 مربّی و آموزگار، ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی و روحانیون درآن شرکت نمودند. انجمن روانشناسی عرفانی نیز میزی را جهت نمایش و معرّفی نشریات به خود اختصاص داده و مباحثی را ازجمله "بازگشت نفس به روانشناسی از دیدگاه عرفان اسلامی"، "مرگ روحانی درمقابل مرگ بیولوژیک و ماوراء آن درعرفان اسلامی"، و"درمان بسیط و جامع: دیدگاه عرفان اسلامی" مطرح و ارائه نمودند. اعضاء انجمن روانشناسی عرفانی و سایر شرکت کنندگان درحول موضوع دین و طرق درمانی و راههای همکاری و فراگیری از یکدیگر، مباحثه و محاوره نمودند.

مشاهده اطلاعات

6 تا 7 ماه آوریل سال 2018، "شعف و شادی: کارگاه آموزشی تمرکز" در شهر آتلانتا ایالت جورجیا.

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی، مرکزآتلانتا، دو جلسه مجزّا از کارگاه آموزشی تمرکز در آتلانتا برگزار نمود. بیش از 40 نفردراین جلسات شرکت نمودند. اوّلین جلسه درمحلّ خانقاه آتلانتا برپاشد. برای بسیاری از شرکت کنندگان این اوّلین تجربه آنها از تمرکز بود. در پایان، بسیاری ازآنان احساس عمیقی از شادی و بازجوانی داشتند. جلسه دوّم درمحلّ دانشگاه ایالتی جورجیا برگزارشد. اوّلین جلسه منحصراً برای دانشجویان و کادرآموزشی دانشگاه بوده و عامل و مسئول برگزاری آن "مرکز مطالعات آسیایی" وابسته به دانشگاه جورجیا بود. این جلسه اوّلین تجربه ازتمرکز برای تقریباً تمام شرکت کنندگان بود. درپایان جلسه بسیاری ازشرکت کنندگان به بحث و گفتگو با آموزگارو مربّیان و تسهیل کنندگان جلسه پرداختند. بازخورد ها و نظریات افراد پس از این جلسه بسیار مثبت بوده و بسیاری ازدانشجویان علاقه خود را نسبت به شرکت در جلسات مشابه ابراز نمودند.

مشاهده اطلاعات

31 ماه مارس تا 1 آوریل سال 2018، "شعف و شادی، کارگاه آموزشی تمرکز"، شهر ونکوور، کانادا.

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی درونکوور نیز میزبان سلسله ای از کارگاههای آموزشی تمرکز درطول تعطیلات آخرهفته سی و یکم ماه مارس بود که شامل سه جلسه مجزّا که هرکدام برمحوراصل شادی و شعف میبود. شرکت کنندگان که قریب به هشتاد نفرمیشدند، مشتمل برطبقات مختلف سنّی، دینی وتحصیلی بود. میهمانان بازخوردها و نظریّاتی فوق العاده مثبت نسبت به کلاسها داشته و محیط آرامش بخش و مصفّا وجنبه تعاملی میان افراد، آنان را تحت تاثیر شایان خود قرارداده و بسیاری تمایل و علاقه خود را جهت شرکت در جلسات مشابه آینده، ابراز نمودند.

مشاهده اطلاعات

5 تا 6 ماه نوامبر سال 2017، "عشق بی حدّومرز: کارگاه مراقبت و تعمّق" در شهر شیکاگو.

انجمن روانشناسی عرفانی میزبان کارگاهی آموزشی درمراقبه و تعمّق برای دانشگاه، مدارس عالی، دانشجویان دبیرستانها و همچنین استادان دانشگاه دردو سئانس بود. این گردهمایی درمرکز خانقاهی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی در شهر میلواکی-شیکاگو درروز یکشنبه 5 نوامبر2017 و همچنین دردانشگاه شیکاگو درروز دوشنبه 6 نوامبر 2017 برگزار شد. دانشجویان اطّلاعاتی مقدّماتی درمورد عرفان اسلامی آموختند که معرّف ابزاری بود تا در تمام طول حیات خود با تدبیر، نا آرامی های خود را اداره نموده و سلامت عمومی خود را به وسیله شیوه های منحصربه فردی از تمرکز و ذکر حفظ نمایند. دراین کارگاه آموزشی حدود 60 نفر از استادان و دانشجویان شرکت داشتند.

مشاهده اطلاعات

2 تا 4 ماه نوامبر سال 2017، کنفرانس سالیانه انجمن روانشناسی ایالت ایلینویز در شهر شامبورگ.

انجمن روانشناسی عرفانی درکنفرانس سالیانه انجمن روانشناسی ایالت ایلینویز که بر محور موضوع "آسیب روانی: خدمات اجتماعی، امداد خود و دیگران" میگشت، سخنرانی نمودند. دراین جلسه راههای بکاربری اصول عرفانی رواندرمانی درمواجهه با جراحات روانی مختلف درسمپوزیومی تحت عنوان "روانشناسی عرفانی: بکاربری اصول عرفان درمقابله با آسیب های روانی" عنوان شد.

مشاهده اطلاعات

15 تا 17 ماه اکتبر سال 2017، "عشق بی حدّ و مرز: کارگاه آموزشی تمرکز" در شهر دالاس ایالت تگزاس.

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی واقع درشهر دالاس، میزبان یک سری ازکارگاههای آموزشی تمرکزارائه شده توسّط انجمن روانشناسی عرفانی، درمدّت سه روز، از پانزدهم تا هفدهم ماه اکتبر سال 2017 بود. درروز یکشنبه 15 اکتبر یک جلسه برای جوانان و دو جلسه جهت بزرگسالان در ساختمان خانقاه مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی درشهر دالاس برگزارشد. نزدیک به هفتاد نفر دراین کارگاههای آموزشی شرکت نمودند و اکثر آنان تمرکز را برای اوّلین بارتجربه مینمودند. درروز دوشنبه 16 اکتبر، بنا بردرخواست رسمی ریاست کرسی الهیّات دانشگاه وابسته به کلیسای متدیست های جنوبی، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی میزبان کارگاهی آموزشی انحصاری شد. ریاست کرسی از مکتب برای تعلیمات دوباره جوان ساز و آموزنده این جلسات رسماً تشکّر نموده و از آن به عنوان "تجربه ای که دانشجویان تا آخرعمر فراموش نخواهند نمود" یاد کرد. درروز سه شنبه هفدهم ماه اکتبر، کارگاه آموزشی انحصاری دیگری در مدرسه عالی بروکهون شهر دالاس ارائه شد. بازخورد ها و نظریّات پس از این جلسه نیز فوق العادّه مثبت بوده و بسیاری از دانشجویان میل و علاقه خویش را نسبت به شرکت درجلسات آینده ابراز نمودند.

مشاهده اطلاعات

24 تا 28 ماه ژوییه سال 2017، کنگره بین المللی رواندرمانی درمرکز یونسکو، پاریس، فرانسه.

انجمن روانشناسی عرفانی مجموعاً چهارمقاله درکنگره بین المللی رواندرمانی: عشق و حیات درقرن بیست و یکم، ارائه داد. موضوعات شامل "عرفان: علم روان"، "کاربرد شیوه های تعلیمی عرفان دررواندرمانی: نمونه تحقیقی"، "دست یافتن به تفرّد ازراه ثبوت درونی بدون جدایی ازجامعه"، "پیامد های تمرکز درروحانیّت، احساسات مثبت، ادراک استرس و ضربان قلب" بود. انجمن روانشناسی عرفانی به همراه دانشجویان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی در پاریس، کارگاهی آموزشی از تمرکز را که مدّتها بود در انتظار آن بودند، برگزار نمودند به عنوان "عرفان: طریق عشق" و به دنبال آن مصاحبه ای رادیویی درمورد موضوع عرفان، عشق، روانشناسی عرفانی و تمرکز به انجام رسید. سخنرانیهای ارائه شده توسّط انجمن روانشناسی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی، صد ها نفر از حاضران را از زمینه های مختلف جلب نموده و در نتیجه فضایی سرشار ازهمکاری و تفاهم خلق کرده و بذر جهان نگری روانشناسی عرفانی و مرکزیّت قلب را درزمین جامعه یونسکو کاشت. شرکت کنندگان نه تنها موقعیت فراگیری متدهای تجربی روانشناسی عرفانی و فواید آنرا یافتند بلکه، شخصاً آنها را تجربه نمودند. موفّقیّت این اطلاع رسانی ها به حدّی بود که کارگاه آموزشی تمرکز مملو ازشرکت کنندگان تا اکثریّت مجاز گنجایش بود به ترتیبی که اجباراً برگزاری جلسه ای ثانوی برای علاقه مندان لازم آمد.

مشاهده اطلاعات

27 تا 30 ماه آوریل سال 2017، کنفرانس سالیانه روانشناسی مغرب زمین در شهر ساکرامنتو، کالیفرنیا.

دراین کنفرانس انجمن روانشناسی عرفانی، سخنرانی ای را ارائه نمود. دریک سمپوزیوم موارد مربوط به عرفان مطرح شد از جمله اثرات تمرکز، کاربرد اصول عرفان دردرمانهای رایج درروانپزشکی و نقش ایفایی قلب. شرکت کنندگان علاقه خود را نسبت به فراگیری بیشتر درمورد عرفان ابراز نمودند.

مشاهده اطلاعات

7 تا 8 ماه آوریل سال 2017، کنفرانس نیمه سالیانه شعبه 36 دانشگاه تنسی در شهر چاتانوگا ایالت تنسی.

دراین کنفرانس ازانجمن روانشناسی عرفانی دعوت شده بود تا در سمپوزیومی راجع به "روحانیت و سلامت: تحقیقات و گزارشات موردی درتاًثیر روحانیّت دربهبود سلامت انسان" صحبت نماید. این سمپوزیوم شامل محقّقان و اعضاء کادر علمی دانشگاههای مختلف و اعضاء انجمن میبود. موضوعات مطرح شده عبارت بودند از: "متد تجربی تمرکز و آثار آن درروحانیّت، احساسات مثبت، استرسهای ادراکی و ضربان قلب" و "کاربرد تجربیّات عملی و عرفان جهت ترویج شیوه های عملی روحانی دردرمانگاه". توجّه شرکت کنندگان نسبت به زوایای مورد تحقیق معطوف شده و علاقه خود را نسبت به کسب اطّلاعات بیشتر در این مورد ابراز نمودند.

مشاهده اطلاعات

8 ماه اکتبر سال 2016، هجدهمین کارگاه آموزشی سالیانه انجمن روانشناسی عرفانی: آرامش درونی، دردانشگاه ایالتی کالیفرنیا، شهر ساکرامنتو، کالیفرنیا.

روزی سرشار از استراحت و رها کردن برای شرکت کنندگان در سالن "یوریکا" واقع در دانشگاه ساکرامنتو بود. فعّالیتها شامل نمایشاتی همچون " انرژی و نیروی قلب" به وسیله پزشکی متخصّص در قلب و عروق و همچنین تمرینی آرامش بخش در تنفّس، موازنه و تمدّد اعصاب عمیق، میشد. نهار در زیر سایه درختان تنومند به همراه موسیقی زنده صرف شد. جلسه بعد از ظهر با نغمات هماهنگ آوای ذکر صوفیان خاتمه یافت.

مشاهده اطلاعات

اشخاصی که تحت هدایت این مرکزیّت ثابت میباشند، در مقام عدل و هماهنگی با طبیعت به سر میبرند

پروفسور نادرعنقا در کتاب تئوری من بینشی نامحدود از رهبری.

اشخاصی که تحت هدایت این مرکزیّت ثابت میباشند، در مقام عدل و هماهنگی با طبیعت به سر میبرند

پروفسور نادرعنقا در کتاب تئوری من بینشی نامحدود از رهبری.