Sufi Psychology Association

تحقیق

انجمن روانشناسی عرفانی نائل به دریافت امتیازی اهدایی سه ساله جهت تحقیق درمورد "رواندرمانی عرفانی" شده است.


درسال 2017، انجمن روانشناسی عرفانی به عنوان یکی از کاندید ها در رقابتی بین المللی جهت کسب این امتیاز که منبع آن دانشگاه بریگهام یانگ بود، ثبت نام نمود.

پروفسور اسکات ریچاردز از دانشگاه بریگهام یانگ موفّق به کسب جایزه 3.57 میلیون دلاری اهداء شده توسّط بنیاد جان تمپلتون شد تا تحقیقاتی همه جانبه درزمینه موارد اتّحاد روحانیّت و رواندرمانی انجام دهد. هدف اعلی، همکاری با سایر محقّقان جهت دست یابی به اطّلاعاتی بسیط و جامع میبود. پس از آن دانشگاه بریگهام یانگ، جایزه ای 1.8 میلیون دلاری جهت صدور امتیاز تحقیق درمورد "افزایش عملکرد تجربی و شهودی اتّحاد رواندرمانی و روحانیّت" درمعرض مسابقه ای بین المللی قرارداد تا همکاران خود را در این مهمّ انتخاب نماید. مجامع بسیاری از اقصی نقاط جهان جهت همکاری در این پروژه عظیم ثبت نام نمودند. استاندارد گزینش و پرداخت هزینه آن بیشتر معطوف به عملکرد تجربی طرح تدبیری آن پروژه تحقیقی، بخصوص در نمایش چگونگی بهره برداری عمومی، کلّی و توام رواندرمانی و روحانیّت توسّط متخصّصین بهداشت روانی بود. بیست و یک محلّ مختلف از اقصی نقاط جهان جهت شرکت دراین تحقیقات انتخاب شدند.

تحقیقات انجمن روانشناسی عرفانی

انجمن روانشناسی عرفانی از جمله دو مؤسّسه اسلامی بود که برنده یکی از امتیازات و هزینه اهدایی شدند. مضمون این تحقیق به نام "ائتلاف و یکپارچگی دیدگاه مرکزیّت قلب درروانشناسی عرفانی و روشهای رواندرمانی امروزی" بر اساس نظارت و ارزیابی علائم بیماری و طرق بکاررفته درروانشناسی عرفانی جهت رویارویی و مقابله با آن علائم، دور خواهد زد. جزیّیات داده ها از بیماران و متخصّصان درطول یک سال از سه مرکز جداگانه درشیکاگو، هوستون و دالاس جمع آوری خواهد شد. بعضی از این اطّلاعات در پروژه اصلی دانشگاه بریگهام یانگ بکاررفته و بعضی در پروژه انجمن روانشناسی عرفانی در مورد امید، قابلیّت انعطاف، کشف خود و استرس ادراکی بکارخواهند رفت. جمع آوری داده ها از ماه سپتامبر سال 2018 آغاز شده و تجزیه و تحلیل اطّلاعات بدست آمده و انتشار آنها تا سال 2021 ادامه خواهد داشت. درانتظار اخبار آتی در باره این پروژه حائز اهمّیت باشید.


برای اطّلاعات بیشتر درمورد پروژه دانشگاه بریگهام یانگ، به سایت زیر مراجعه فرمایید.

صفحه پروژه رسمی

اشخاصی که تحت هدایت این مرکزیّت ثابت میباشند، در مقام عدل و هماهنگی با طبیعت به سر میبرند

پروفسور نادرعنقا در کتاب تئوری من بینشی نامحدود از رهبری.

اشخاصی که تحت هدایت این مرکزیّت ثابت میباشند، در مقام عدل و هماهنگی با طبیعت به سر میبرند

پروفسور نادرعنقا در کتاب تئوری من بینشی نامحدود از رهبری.